Công ty phục vụ mai táng chia cổ tức bằng ‘hỗ trợ 100% dịch vụ mai táng’?

Hình ảnh truyền tải thông tin Công ty CP phục vụ mai táng Hải Phòng (mã chứng khoán CPH) chia cổ tức cho cổ đông bằng h...