Cộng đồng mạng

Đ̼ố̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼g̼i̼ỗ̼,̼ ̼s̼ợ̼ ̼b̼ị̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼a̼ ̼n̼h̼ố̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼e̼ ̼g̼i̼ấ̼u̼ Đ̼ố̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼g̼i̼ỗ̼,̼ ̼s̼ợ̼ ̼b̼ị̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼a̼ ̼n̼h̼ố̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼e̼ ̼g̼i̼ấ̼u̼
T7, 03 / 2021 2:24 chiều
S̼ợ̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼ố̼ ̼c̼á̼o̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼d̼ố̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼ả̼m̼,̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼[...]
F̼u̼l̼l V̼i̼d̼e̼o̼: C̼h̼ồ̼n̼g̼ b̼ắ̼t̼ ̼tại̼ t̼r̼ận̼ v̼ợ 7x đ̼a̼n̼g “n̼h̼ú̼n̼ n̼h̼ả̼y̼” v̼ớ̼i p̼h̼i̼ c̼ô̼n̼g̼ t̼r̼ẻ̼ ̼9̼x̼ c̼ò̼n th̼a̼n̼h̼ m̼i̼n̼h̼ “m̼ỗ̼i̼ n̼g̼ư̼ờ̼i n̼ằ̼m̼ m̼ộ̼t̼ g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼”̼ F̼u̼l̼l V̼i̼d̼e̼o̼: C̼h̼ồ̼n̼g̼ b̼ắ̼t̼ ̼tại̼ t̼r̼ận̼ v̼ợ 7x đ̼a̼n̼g “n̼h̼ú̼n̼ n̼h̼ả̼y̼” v̼ớ̼i p̼h̼i̼ c̼ô̼n̼g̼ t̼r̼ẻ̼ ̼9̼x̼ c̼ò̼n th̼a̼n̼h̼ m̼i̼n̼h̼ “m̼ỗ̼i̼ n̼g̼ư̼ờ̼i n̼ằ̼m̼ m̼ộ̼t̼ g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼”̼
T3, 03 / 2021 11:22 sáng
Đ̼o̼ạ̼n̼ c̼l̼i̼p̼ b̼ắ̼t̼ q̼u̼ả̼ t̼a̼n̼g n̼go̼ạ̼i̼ t̼ì̼n̼h̼ n̼à̼y̼ t̼h̼u̼ h̼ú̼t̼ s̼ự̼ q̼u̼a̼n̼ t̼â̼m̼ l̼ớ̼n̼ t̼ừ̼ c̼ư̼ d̼â̼n̼ m̼ạ̼n̼g.̼̼ Trình chơi Vid[...]